Web3

Nästa steg i internets utveckling anses av många utlova ett decentraliserat och mer demokratiskt digitalt landskap, där användarna har kontroll över sina data och interaktioner. Web3, även känt som web 3.0, menar många representerar en ny era för internet. Genom att utnyttja blockkedjeteknik ska web3 ge ett internet som är mer transparent, säkert och tillgängligt för alla. Web 3 kan också vara ett steg i utvecklingen där gränserna mellan den fysiska och digitala verkligheten suddas ut ytterligare.
Sammanfattning
 • Web3 är namnet på vad som kan bli nästa generations internet. Web3 antas utmärkas av bl.a. decentralisering med användning av teknik som blockkedjor samt kryptovalutor.
 • Mycket av tekniken bakom web 3.0 befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium, några av de mest angelägna frågorna kring nästa generations internet berör bl.a. skalbarhet och säkerhetsaspekter.
 • Web3 antas inbegripa utveckling inom områden som bl.a. metaverse, finans och NFT:er.

Innehåll

  Vad är web3?

  Web3 representerar nästa fas i evolutionen av internet. För denna fas antas decentralisering stå i centrum. Till skillnad från Web1 och Web2 där fokus låg på statiska webbsidor och sociala nätverk drivna av stora teknikföretag menar många att web 3 kommer att bygga på idén om ett användarstyrt och -ägt internet. Genom att använda blockchain-teknologi möjliggör web3 för användare att direkt interagera med digitala tillgångar, tjänster och varandra utan behov av mellanhänder.

  Kärnan i web 3 kan komma att vara blockchain-teknik, en databasteknologi som gör det möjligt att utföra säkra, transparenta och oåterkalleliga transaktioner. Denna teknik ligger till grund för kryptovalutor, till exempel om du ska göra överföringar med Bitcoin eller ska köpa Ethereum, men dess användningsområden sträcker sig långt bortom digitala valutor. Web3 använder smarta kontrakt, självexekverande kontrakt vars villkor är skrivna i kod, för att automatisera processer och transaktioner, vilket ytterligare minskar behovet av centraliserad styrning.

  Decentraliserade applikationer (DApps) är en annan hörnsten i web3 vilka erbjuder ett brett spektrum av tjänster, från finans och spel till sociala medier, som alla körs på en decentraliserad nätverksinfrastruktur. Dessa applikationer ger användarna större kontroll över deras data och digitala identiteter, samtidigt som de utmanar de traditionella affärsmodellerna och maktstrukturerna på internet.

  Med introduktionen av web3 följer också koncept som decentraliserad finans (DeFi), metaverse, och icke-fungibla tokens (NFTs), vilka alla lovar att omforma inte bara hur vi interagerar online, utan också hur vi värderar och byter digitala och fysiska tillgångar. Genom att sätta makten i händerna på användarna, siktar web3 på att skapa ett mer rättvist, säkert och öppet internet.

  Vad är web1 och web2?

  Web1 och web2 är tidigare generationer, eller faser i internets historia. Web1, även känt som “det statiska webben,” var internetets första fas, som huvudsakligen bestod av statiska webbsidor. Det var en enkelriktad kommunikationsform där företag, organisationer och individer publicerade innehåll, men användarnas interaktion med innehållet till stora delar var begränsad. Web2, eller “det sociala webben,” markerade övergången till interaktiva och sociala medieplattformar där användarna inte bara kunde konsumera, utan också skapa och dela innehåll. Många menar att vi nu befinner oss i sluttampen av web2. Denna era kännetecknas av uppkomsten av stora tech-företag som Facebook, Google och Amazon, vilka kom att dominera marknaden genom att samla in och utnyttja användardata för att erbjuda personaliserade tjänster och reklam. Web2 utvecklade internet till en mycket mer interaktiv och användarstyrd plattform, men med centraliserad kontroll över data och tjänster.

  De viktigaste funktionerna i web3

  Det är viktigt att komma ihåg att vi bara kan spekulera i exakt vad web3 kommer att bli. Många menar dock att tredje generationens internet kommer att definieras framför allt av tre olika nyckelfunktioner. Dessa inkluderar:

  • Blockkedjeteknik som gör det möjligt att decentralisera många tekniska och finansiella tjänster samt andra funktioner.
  • Kryptovalutor, och digitala tillgångar, som revolutionerar vårt sätt att tänka kring ekonomi och ägarskap online.
  • Decentralisering, som omfördelar makt från traditionella centraliserade entiteter till individuella användare.

  Nedan utforskar vi var och en av dessa funktioner mer i detalj, för att ge en djupare förståelse för hur de bidrar till visionen och den praktiska utformningen av web3. Denna genomgång inte bara belyser tekniska aspekter men också hur de tillsammans kan komma att forma en mer inkluderande och användarstyrd digital framtid.

  Blockkedjetekniken

  Blockkedjeteknik ses av många som en av de grundläggande komponenterna i web 3. Blockkedjor, eller “blockchains” är en slags databaser, “ledgers”, som registrerar transaktioner över ett nätverk av datorer. Det unika med blockkedjor är dess förmåga att säkerställa transparens och säkerhet utan behov av en central auktoritet. Varje transaktion som läggs till i blockkedjan verifieras genom konsensusmekanismer av nätverkets användare. Detta gör blockkedjor svåra att manipulera eller hacka. Blockkedjor utgör sammanfattningsvis en av grundpelarna i en robust infrastruktur för web3, som inte bara strävar efter att decentralisera internet, utan också att omdefiniera hur vi interagerar med digitala och ekonomiska system på ett grundläggande sätt. Genom att förena fördelarna med transparens, säkerhet och decentralisering kan blockkedjetekniken bana väg för ett mer rättvist och tillgängligt digitalt ekosystem.

  Mer i detalj består en blockkedja av, precis som namnet avslöjar, en kedja av block där varje block innehåller data som är verifierad och krypterad. Denna data kan vara allt från finansiella transaktioner till kontrakt, medicinsk information eller röstningsposter. Varje block innehåller en unik kod, känd som en “hash”, samt hashen från det föregående blocket, vilket skapar en oavbruten länk mellan blocken och säkerställer integriteten i kedjan.

  När ny data ska läggas till blockkedjan, distribueras den till ett nätverk av datorer, kallade noder. Varje nod har en kopia av blockkedjan och använder algoritmer för att verifiera datans giltighet. Efter verifiering, grupperas datan i ett block tillsammans med andra verifierade dataenheter. För att lägga till detta nya block i kedjan, måste noder lösa komplexa matematiska problem, en process som ofta refereras till som mining.

  Den stora fördelen med blockkedjor ligger i dess decentraliserade och transparenta natur. Eftersom data lagras över ett omfattande nätverk och varje block innehåller data om det föregående, blir det extremt svårt att manipulera informationen. Samtidigt tillåter blockkedjans öppenhet att data kan granskas av alla som har tillgång till nätverket, vilket bidrar till ökad tillförlitlighet och säkerhet. Detta gör blockkedjan till ett kraftfullt verktyg för att säkra och spåra alla typer av data i en mängd olika tillämpningar, från försörjningskedjor och hälsoregister till digitala identiteter och mer.I klartext betyder detta att blockkedjor kan användas i alla möjliga sammanhang, från fastighetsköp till demokratiska val.

  Kryptovalutor och digitala tillgångar

  Kryptovalutor och digitala tillgångar utgör en central del av web 3.0, och erbjuder ett nytt sätt att tänka kring värdeöverföring och äganderätt på internet. Kryptovalutor är digitala eller virtuella valutor som använder kryptografi för säkerhet och körs på blockkedjeteknik för att garantera transparens och förhindra bedrägerier. Dessa valutor fungerar oberoende av centralbanker och traditionella finansiella institutioner, vilket möjliggör peer-to-peer-transaktioner utan mellanhänder över hela världen.

  Utöver kryptovalutor inkluderar digitala tillgångar även icke-fungibla tokens (NFTs), som representerar ägarskap eller rättigheter till unika digitala objekt och verk, från konst och musik till virtuella fastigheter och samlarföremål. NFTs och kryptovalutor drivs av smarta kontrakt i blockkedjor, vilket säkerställer äkthet, ägande och överförbarhet på ett transparent och säkert sätt.

  Kryptovalutor ses som grundläggande för web3 eftersom de möjliggör skapandet av ett decentraliserat ekonomiskt system där användare kan handla, äga och överföra värde utan inblandning av traditionella finansiella mellanhänder (t.ex. banker). Genom att demokratisera tillgången till ekonomiska tjänster och ge individer kontroll över deras digitala tillgångar, spelar kryptovalutor och andra digitala tillgångar en avgörande roll i visionen om ett mer öppet och tillgängligt internet.

  Förutom att revolutionera finanssektorn, utvidgar kryptovalutor och digitala tillgångar möjligheterna för skapare att monetisera sitt innehåll direkt utan behov av tredjepartsplattformar som tar en del av intäkterna. Detta kan innebära en möjlighet att skapa en mer rättvis och inkluderande marknad för digitalt innehåll. Vidare möjliggör tokeniseringen av fysiska tillgångar nya former av investeringar och ägande, vilket gör tillgångar mer likvida och tillgängliga för en bredare publik. Genom att integrera dessa aspekter, bidrar kryptovalutor och digitala tillgångar till att bygga grundstenarna för ett nytt ekonomiskt landskap, där värde kan skapas, överföras och bevaras på ett säkert och transparent sätt inom ramen för web 3.

  Decentralisering

  I kontexten av web 3.0, innebär decentralisering övergången från ett internet dominerat av ett relativt fåtal stora aktörer, teknikföretag och regeringar, till ett nätverk där makt och kontroll är jämnt fördelade bland nätets användare. Detta innebär att ingen enskild auktoritet har oinskränkt makt över internet, vilket ska tänkas bidra till ökad transparens, säkerhet och motståndskraft mot censur.

  Decentralisering ses som önskvärt eftersom det ger användarna större kontroll över deras egna data och digitala tillgångar, minskar risken för övervakning och främjar tillgång till information och tjänster. Genom att distribuera nätverkets funktioner över ett brett spektrum av datorer (noder), blir det svårare för angripare att äventyra systemets integritet och för större aktörer att implementera restriktiva åtgärder.

  Decentralisering i web 3 implementeras genom teknologier som blockkedjan, där data lagras och verifieras över många noder, och decentraliserade applikationer (DApps) som körs på dessa blockkedjor. Denna struktur säkerställer att ingen enskild part kan kontrollera nätverket eller manipulera dess data.

  Decentraliseringsprocessen önskas också gynna skapandet av nya ekonomiska och sociala modeller baserade på principer om delning och samarbete snarare än konkurrens och monopolisering. Genom att tillåta användare att direkt interagera och utföra transaktioner med varandra utan mellanhänder antas decentralisering kunna leda till mer effektiv resursanvändning och ökat värdeskapande. Det främjar innovation genom att sänka barriärerna för marknadsinträde och ger mindre aktörer möjligheten att konkurrera på en mer jämlik spelplan.

  Vidare ska decentralisering också stärka internetanvändarnas integritet och säkerhet. Genom att minska beroendet av centraliserade datacenter, som ofta är måltavlor för dataintrång och övervakning, skyddar en decentraliserad infrastruktur användarnas information från obehörig åtkomst och missbruk. Detta skapar en mer motståndskraftig och användarstyrd digital miljö, där individers rättigheter och friheter kan skyddas effektivare.

  Sammantaget ska decentralisering inom web3 innebära en radikal omprövning av hur digitala tjänster och plattformar kan och bör fungera, med potential att återföra makten till användarna och skapa ett mer demokratiskt, säkert och öppet internet.

  Potentialen med web3

  Utifrån grundläggande principer om decentralisering, blockkedjeteknik och smarta kontrakt, introducerar web 3.0 en rad innovativa koncept såsom decentraliserad finans (DeFi), metaverse och icke-fungibla tokens (NFTs). Dessa områden representerar mer än teknologiska nyheter; de kan mycket väl utgöra grunden för en ny digital ekonomi och samhällsstruktur. I de följande styckena kommer vi att djupdyka i de viktigaste tankarna om potentialen med web 3 och utforska hur dessa banbrytande koncept kan förändra vårt sätt att se på värde, ägande, och samverkan online.

  DeFi

  Decentraliserad finans, eller DeFi, representerar en av de mest revolutionerande aspekterna av web3, genom att den erbjuder en öppen och tillgänglig finansiell infrastruktur som är byggd på blockkedjeteknik. DeFi avlägsnar behovet av traditionella finansiella mellanhänder, som banker och andra institutioner, genom att istället använda smarta kontrakt på blockkedjor för att skapa transparenta, säkra och automatiserade finansiella tjänster. Detta inkluderar förändringar inom utlåning, låntagning, handel med derivat, försäkringar och mer, alla tillgängliga för vem som helst med en internetanslutning. DeFi utnyttjar kryptovalutor och digitala tillgångar för att möjliggöra dessa transaktioner, vilket erbjuder en högre grad av transparens och säkerhet än traditionella finansiella system.

  Förespråkarna menar att DeFi är mer än en teknisk innovation, att det utgör grunden för en socioekonomisk omvandling som anknyter till web3:s potential genom att demokratisera tillgången till finansiella tjänster, minska beroendet av föråldrade finansiella infrastrukturer, och ge användarna full kontroll över deras ekonomiska transaktioner och tillgångar. Denna omställning menar man ska leda till ett mer öppet och tillgängligt ekonomiskt system, och är en av de mest centrala aspekterna potentialen i web3.

  Metaverse

  Ordet metaverse är ett samlande begrepp för en virtuell, tredimensionell värld där användare kan interagera med varandra och med digitalt innehåll på ett sätt som efterliknar den fysiska världen. När vi talar om web 3.0 syftar metaverse en sammanslagning av virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR), och internet för att skapa en omslutande, interaktiv miljö. Metaverse erbjuder en ny plattform för sociala interaktioner, spel, handel, utbildning och mycket mer, där gränserna mellan den digitala och fysiska världen suddas ut.

  Metaversets potential inom det ekosystem som är web3 är enorm, eftersom det inte bara utökar användarnas digitala erfarenheter utan också integrerar ekonomiska funktioner som handel med digitala tillgångar, ägande av virtuell mark och andra ekonomiska aktiviteter genom användning av kryptovalutor och NFTs. Denna integration möjliggör en helt ny ekonomi i den virtuella världen, där användarna har full kontroll och ägarskap över sina digitala tillgångar tack vare blockkedjetekniken.

  NFT

  NFT:er, som till exempel POAP, erbjuder en konkret tillämpning av blockchain-teknikens förmåga att skapa transparenta och säkra digitala äganderätter, vilket är avgörande för att bygga förtroende och öppenhet i den digitala ekonomin. NFTs exemplifierar web3:s potential att omdefiniera digitalt ägande, skapa nya marknader och demokratisera tillgången till digitalt innehåll.

  Icke-fungibla tokens (NFTs, “non fungible tokens”) är digitala tillgångar som representerar ägarskap eller bevis på autenticitet för unika objekt eller verk, vare sig de är digitala eller fysiska. Till skillnad från kryptovalutor som är fungibla och kan utbytas mot varandra, är varje NFT unik. Denna unikhet och oersättlighet möjliggörs genom blockkedjetekniken, som säkerställer transparens och verifierbarhet för varje NFTs äganderätt och historik. NFTs har revolutionerat konstvärlden, musikindustrin, spel och samlarobjekt genom att erbjuda ett nytt sätt att köpa, sälja och äga digitalt innehåll. De har möjliggjort för skapare att direkt monetisera sina verk och för köpare att äga och handla digitala objekt.

  Övriga potentiella användningsområden för web3

  Web3:s innovation sträcker sig bortom de redan nämnda områdena som DeFi, metaverse och NFTs. Dess underliggande teknologier, såsom blockchain, decentralisering och smarta kontrakt, öppnar upp för en mängd andra användningsområden.

  • Decentraliserade autonoma organisationer (DAOs) – Möjliggör kollektivt beslutsfattande och ägarskap över digitala och fysiska resurser utan centraliserad kontroll.
  • Decentraliserad identitet – Ger individer kontroll över deras personliga information och digitala identiteter, vilket ökar integritet och säkerhet online.
  • Supply Chain Management – Använder blockchain för att skapa transparens och spårbarhet i leveranskedjor, vilket minskar bedrägerier och förbättrar effektiviteten.
  • Tokenisering av fysiska tillgångar – Gör det möjligt att digitalt representera ägande av fysiska objekt som fastigheter, konstverk och mer, vilket förenklar handel och ökar likviditeten.
  • Decentraliserad lagring – Erbjuder säkrare och mer privat lagring av data genom att distribuera filer över ett nätverk av datorer istället för att förlita sig på centraliserade datacenter.
  • Peer-to-peer-handel och -tjänster – Skapar marknadsplatser och plattformar där individer direkt kan handla med varandra utan behov av mellanhänder.
  • Spel och digitala världar – Utvecklar helt nya ekosystem för spel och underhållning där spelare äger sina digitala tillgångar och kan tjäna riktiga pengar genom spel.

  Kritik mot web3

  Trots web3:s potential för att revolutionera internet finns det förstås också en del farhågor. Frågor rörande säkerhet, nya regleringar, och skalbarhet utgör betydande utmaningar som måste adresseras. I de kommande avsnitten kommer vi kort utforska några av de orosmoment som ses som mest påtagliga, för att ge en balanserad bild av web 3:s nuvarande tillstånd och de hinder som ligger framför dess utveckling.

  Säkerhet

  Många menar att web 3.0:s infrastruktur kommer att öka risken för cyberattacker och bedrägerier. Trots blockkedjans inneboende säkerhetsfördelar har flera fall av hacking, sårbarheter i smarta kontrakt, och andra säkerhetsbrister uppmärksammats. Incidenter som understryker att tekniken bakom web 3 fortfarande är i ett tidigt utvecklingsskede. Dessutom utmanar den anonyma, eller pseudonyma, naturen i transaktioner på blockkedjan traditionella metoder för att bekämpa bedrägerier, vilket ytterligare komplicerar säkerhetslandskapet inom web3.

  Denna utveckling av web 3.0 medför nya säkerhetsutmaningar, inte minst genom den ökande användningen av decentraliserade applikationer (dApps) som bygger på blockkedjeteknik. Dessa applikationer är ofta öppen källkod, vilket kan underlätta för angripare att hitta sårbarheter. Dessutom kan den distribuerade natur hos blockkedjor göra det svårare att upptäcka och reagera på säkerhetsincidenter effektivt, eftersom det i många fall är tänkt att det inte kommer finnas någon central punkt för övervakning och kontroll.

  Nya regleringar

  Web3:s framväxt väcker frågor kring behovet av nya regleringar. Det mesta av gällande regelverk för internet är utformade för centraliserade system. Att web3 alltmer ska decentralisera olika funktioner är en utmaning för dessa regelverk. Denna omvälvning innebär att lagstiftare och tillsynsmyndigheter står inför utmaningen att utveckla nya regelverk som skyddar användare och främjar rättvisa och säkerhet utan att kväva innovationen som web 3.0 representerar. Kritiker pekar på risken att förhastade eller dåligt utformade regleringar kan hämma teknologiska framsteg, begränsa fördelarna med decentralisering och lägga onödiga bördor på utvecklare och användare. Samtidigt är en viss grad av reglering nödvändig för att adressera frågor som rör till exempel bedrägerier och penningtvätt, vilket skapar en komplex balansgång för hur web 3-ekosystemet ska regleras på ett sätt som skyddar både innovation och användare.

  I detta nya landskap står dataskydd och användarintegritet i fokus. Med web3:s tänkta decentraliserade natur, där data kan lagras på distribuerade nätverk snarare än centraliserade servrar, blir det utmanande att tillämpa traditionella dataskyddsregleringar som GDPR. Det behövs klara riktlinjer för ansvar och skyldigheter när det gäller hantering och skydd av personuppgifter.

  Ett annat exempel är reglering av smarta kontrakt. Dessa automatiska, självexekverande kontrakt kan vara centrala för web3:s funktion men saknar ofta juridisk klarhet. Hur ska till exempel felaktigheter eller tvister som uppstår ur smarta kontrakt hanteras juridiskt? Lagstiftning som kan hantera nya situationer som uppstår tack vare den tekniska utvecklingen är avgörande för nästa generations internet.

  Skalbarhet

  Medan decentralisering erbjuder många fördelar kan de underliggande blockkedjeteknologierna ha svårt att hantera stora volymer av transaktioner snabbt och effektivt jämfört med traditionella centraliserade system. Detta leder till problem såsom trängsel på nätverket vilket i sin tid kan ge långa väntetider för transaktioner och begränsa web 3:s användbarhet och tillväxt. Kritiker menar att utan betydande förbättringar i skalbarheten kommer web3-teknologier att ha svårt att stödja mainstream-applikationer och tjänster som kräver hög genomströmning och låg latens. Lösningar såsom Lightning Network och andra “Layer 2”-lösningar sharding och nya konsensusalgoritmer utforskas för att adressera dessa frågor, men det återstår fortfarande mycket arbete för att dessa tekniker ska kunna implementeras effektivt.

  Hur nära är web3 att slå igenom?

  Web3 gör redan betydande framsteg med ökande lanseringar av decentraliserade applikationer och växande intresse från både startups och stora teknikföretag. Trots detta står teknologin inför utmaningar som skalbarhet, användarvänlighet, och behovet av klara regleringar som kan påverka dess bredare acceptans. Även om web 3 bär på stor potential att revolutionera vårt digitala landskap, är det tydligt att det fortfarande är en bit kvar till ett fullständigt genombrott. Fortsatt innovation och bredare förståelse kommer att vara avgörande för web3:s framtid. Så, även om web 3.0 är på god väg, är det en gradvis process mot mainstream-acceptans.

  Lämna en kommentar

  skilling

  Du registrerar ditt konto enkelt med BankID och får tillgång till ett brett utbud av kryptovalutor

  Besök Skilling

  73% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD:er

  Cookies

  Vi använder cookies på wekrypto.co. Genom att använda den här är webbsidan accepterar du att vi använder cookies.

  Jag förstår