Chainlink

I den här artikeln får du reda på vad Chainlink är, vad orakel och orakelproblemet är, och varför kryptovalutan LINK är så viktigt för Chainlinks ekosystem. Vi går också igenom hur Chainlink fungerar, och Chainlinks marknad i Sverige.
Sammanfattning
 • Chainlink är ett orakelnätverk (Oracle Network) som löser orakelproblemet (The Oracle Problem).
 • Det gör Chainlink genom att säkert, effektivt och decentraliserat koppla ihop smarta kontrakt på blockkedjan med orakel som förser kontrakten med nödvändig information från den verkliga världen.
 • Att förstå hur Chainlink fungerar, vad Chainlink är och att känna till kryptovalutan LINKs roll i ekosystemet, kommer att ge dig en god förståelse för orakelnätverk i allmänhet och Chainlink i synnerhet.

Innehåll

  Vad är Chainlink?

  Chainlink är en decentraliserad nätverkstjänst som fungerar som ett orakelnätverk. Det innebär att den kopplar smarta kontrakt på blockkedjan med data och tjänster som inte finns på blockkedjan. Orakler är kritiska för att de tillhandahåller den verkliga världens data som priser på kryptovalutor, väderförhållanden eller aktiekurser, vilket möjliggör att smarta kontrakt kan agera baserat på data som annars skulle vara otillgängliga för dem.

  Chainlink, eller LINK som dess krypto (token) kallas, har såväl i Sverige som globalt fått se en stadigt ökande användning sedan år 2017 då det skapades av Sergey Nazarov och Steve Ellis. Syftet med Chainlink var att skapa en brygga mellan blockkedjor och den externa verkligheten. Det är ett kritiskt steg för att blockkedjans teknologi ska kunna ha en praktisk tillämpning i verkliga scenarion. Genom att säkerställa tillförlitlig och manipulationsresistent data, öppnar Chainlink upp för nya möjligheter inom en rad olika sektorer.

  Chainlinks tjänster lanserades 2019 och intresset för LINK i Sverige har vuxit i takt med att allmänhetens intresse för krypto och blockkedjeteknologi tog fart. 2019 förkunnades också att Chainlink ingick ett partnerskap med Google Cloud vilket ytterligare spädde på intresset för Chainlink i Sverige.

  Smarta kontrakt, som är en central del av Chainlinks funktion, är självexekverande kontrakt med villkor direkt skrivna i kod. De körs på blockkedjor som Ethereum och är automatiskt bindande när förutbestämda villkor uppfylls. Det unika med smarta kontrakt är att de minimerar behovet av mellanhänder och därmed också minskar risken för bedrägeri, samt sänker kostnader.

  Chainlink är utvecklat på Ethereum-plattformen och använder ERC-20-tokens, kända som LINK. Kryptovalutan LINK används för att betala för tjänster i Chainlinks nätverk, inklusive tillgång till datakällor, dataformat, och off-chain-bearbetning.

  “Vad är Chainlink?” är alltså inte bara en fråga om teknologi utan även en brobyggare mellan blockkedjan och den fysiska världen, vilket möjliggör att blockkedjeteknologin kan integreras smidigt och effektivt i våra dagliga liv och affärssystem. I Sverige har LINK fortfarande stora marknadsandelar kvar att ta när det kommer till en betydande mängd olika affärssystem, och fler och fler företag i Sverige får upp ögonen för Chainlinks breda användningsområden.

  Orakel

  Orakelnätverk (Oracle Networks) är en avgörande teknologi inom blockkedjevärlden, utformade för att förse smarta kontrakt med tillgång till data utanför deras inhemska blockkedja. De fungerar som broar, som kopplar den digitala världen av blockkedjan till den fysiska världens data. Det kan inkludera allt från väderdata till aktiekurser, vilket möjliggör att smarta kontrakt kan agera på information från den verkliga världen.

  I grund och botten fungerar ett orakelnätverk genom att säkra en pålitlig överföring av externa data till blockkedjan. Detta görs vanligtvis genom en serie av noder, eller dataleverantörer, som var och en bidrar med ett fragment av de nödvändiga data. Dessa noder är ansvariga för att hämta, verifiera och vidarebefordra informationen till blockkedjan, där informationen sedan kan användas av smarta kontrakt.

  För att säkerställa integriteten och tillförlitligheten hos data, använder många orakelnätverk flera oberoende källor och konsensusalgoritmer. Detta innebär att innan någon data blir officiellt godkänd och vidarebefordrad till blockkedjan, måste den valideras av flera noder. Detta skapar en säkerhetsmekanism som skyddar mot felaktig information och manipulation, vilket är kritiskt givet att smarta kontrakt är självexekverande och fel kan leda till betydande förluster.

  Genom att använda orakelnätverk kan utvecklare skapa mer komplexa och funktionsrika applikationer på blockkedjan. Detta öppnar upp för en mängd användningsområden som tidigare var omöjliga, på grund av blockkedjans isolerade natur och begränsade tillgång till extern information. Orakelnätverken är därmed en central byggsten för att låsa upp blockkedjans fulla potential och möjliggöra dess integration med andra teknologiska ekosystem.

  Orakelproblemet

  Orakelproblemet, även känt som The Oracle Problem, är en central utmaning inom blockkedjeteknologin, som uppstår när smarta kontrakt behöver interagera med extern data. Eftersom blockkedjor är slutna system, kan de inte direkt hämta information från eller interagera med den externa världen. Detta begränsar deras användbarhet eftersom verkliga applikationer ofta kräver data som inte finns på blockkedjan, till exempel aktuella väderförhållanden eller finansiella marknadsdata.

  Huvudproblemet är hur man kan föra in tillförlitlig och säker data till blockkedjan utan att kompromissa med systemets säkerhet och decentraliserade natur. Att lösa detta kräver orakler, som fungerar som mellanhänder. Dessa orakler samlar in data från den externa världen, verifierar den för att säkerställa dess noggrannhet och integritet, och matar sedan in den i blockkedjan på ett säkert sätt.

  Orakler utgör alltså en potentiell säkerhetsrisk, eftersom de kan bli måltavlor för manipulation eller datakorruption. Om ett smart kontrakt får felaktig data från ett orakel, kan resultatet bli felaktiga utföranden av kontraktet. Därför är det av yttersta vikt att designa orakelnätverk som är både tillförlitliga och resistenta mot angrepp.

  Hur fungerar Chainlink?

  Chainlink fungerar ungefär som en tolk på ett internationellt toppmöte. Informationen måste vara precis och du som diplomat behöver kunna förlita dig på att tolken ger dig rätt information. Låt oss gå in på lite mer i detalj hur Chainlink fungerar nedan.

  När en decentraliserad applikation (dApp) behöver realtidsinformation från den verkliga världen, som exempelvis aktuella väderdata eller finansiella marknadspriser, spelar Chainlink en avgörande roll. Processen börjar när dAppen skickar en förfrågan om specifik data till Chainlink-nätverket. Denna förfrågan kallas en “Requesting Contract” och är i grund och botten ett smart kontrakt som specificerar vilken typ av data som behövs och vilka villkor som måste uppfyllas för att informationen ska anses giltig.

  För att illustrera detta, låt oss ta ett exempel på en fiktiv dApp som är utformad för att automatiskt justera försäkringspremier baserat på väderförhållanden. Denna dApp skulle skicka en begäran till Chainlink för att få tillgång till pålitliga och uppdaterade väderdata från flera oberoende källor. När begäran mottas aktiverar Chainlink sitt nätverk av orakler, som är specifika nodoperatörer dedikerade till att hämta efterfrågad information.

  Dessa orakler arbetar oberoende för att hämta den nödvändiga datan, verifiera dess autenticitet och noggrannhet, och konsolidera resultatet. Den verifierade datan sänds sedan tillbaka till dAppens smarta kontrakt på ett säkert och tillförlitligt sätt, genom användning av kryptografiska tekniker. Detta möjliggör att dAppen kan genomföra beslut baserade på den senaste och mest korrekta informationen, såsom att anpassa premierna automatiskt när vädret ändras.

  På detta sätt fungerar Chainlink som en bro mellan blockkedjor och den verkliga världen, vilket möjliggör för dApps att interagera med extern data på ett säkert och decentraliserat sätt.

  Chainlinks användningsområden

  Chainlink har etablerat sig som en betydande aktör inom blockkedjetekniken, främst genom att tillhandahålla orakeltjänster till smarta kontrakt på blockkedjor. Dess förmåga att säkert integrera extern data har lett till många praktiska tillämpningar i olika sektorer. Här är några av de mest framträdande användningsområdena för LINK idag.

  Decentraliserad finans (DeFi)
  Inom DeFi-sektorn spelar Chainlink en avgörande roll genom att förse olika finansiella applikationer med pålitlig och manipulationsresistent data. Exempelvis använder DeFi-plattformar LINK för att hämta uppdaterade priser på kryptovalutor och andra tillgångar, vilket är avgörande för funktioner som lån, swap och säkerhetshantering. Genom att säkerställa att prisdata är aktuell och korrekt hjälper Chainlink till att minska risken för felaktiga utlåningar eller handel baserat på föråldrad information.

  Försäkringar
  Chainlink har potential att revolutionera försäkringsbranschen genom att automatisera och öka transparensen i kravprocessen. Genom att använda orakel kan försäkringskontrakt automatiskt utlösas baserat på verifierade data, såsom data från väderstationer för väderskadeförsäkringar. Detta minimerar bedrägerier, minskar administrativa kostnader och förbättrar kundupplevelsen genom snabbare utbetalningar.

  Supply Chain Management
  I supply chain management, eller logistikhantering, kan LINK förbättra spårbarhet och äkthetsverifiering. Genom att integrera data från olika källor längs leveranskedjan, från tillverkning till slutkonsument, kan företag säkerställa produktens äkthet och övervaka dess rörelse genom olika faser. Detta är särskilt värdefullt i branscher där äkthet och ursprung är kritiska, som i livsmedels- och läkemedelsindustrin.

  Gaming
  Inom gamingsektorn erbjuder Chainlink möjligheter att berika spelupplevelser genom att integrera verkliga händelser i spelvärlden. Detta kan innebära allt från att ändra spelets miljö baserat på verkliga väderförhållanden till att skapa dynamiska händelser som påverkas av verkliga ekonomiska eller sociala förändringar.

  Smart Contract Automation
  Chainlink möjliggör automation av smarta kontrakt genom att tillhandahålla data som är nödvändig för att kontrakten ska kunna utföra sina funktioner självständigt. Detta inkluderar allt från utförandet av betalningar när vissa villkor uppfylls, till komplexa beräkningar som kräver data från externa källor för att slutföras korrekt.

  Chainlinks ekosystem

  Chainlinks ekosystem är en komplex och mångfacetterad struktur som består av olika aktörer och komponenter som alla samverkar för att stödja och driva orakelnätverket. Centrala delar av detta ekosystem inkluderar orakel, dataleverantörer, nodoperatörer, utvecklare, forskare och användare. Varje roll bidrar unikt till att stärka och underhålla ekosystemet, vilket säkerställer att det förblir säkert, pålitligt och effektivt.

  Orakel
  I hjärtat av LINKs funktion finns oraklerna, som agerar som bryggor mellan blockkedjan och den externa världen. De samlar in data från externa källor och matar in den i blockkedjan på ett säkert sätt så att den kan användas av smarta kontrakt. Dessa orakel spelar en kritisk roll i att förse blockkedjan med nödvändig och tillförlitlig information från den verkliga världen.

  Dataleverantörer
  Dataleverantörerna är de entiteter eller individer som tillhandahåller de data som oraklerna använder. De kan vara allt från stora datamäklare till enskilda forskningsinstitut eller väderstationer. Genom att tillhandahålla aktuell och exakt information hjälper de till att säkerställa att de smarta kontrakten på blockkedjan kan utföra sina funktioner korrekt och effektivt.

  Nodoperatörer
  Nodoperatörerna ansvarar för att driva och underhålla de noder som faktiskt utför arbetet med att hämta, verifiera och vidarebefordra data till blockkedjan. Dessa operatörer är avgörande för ekosystemets säkerhet, eftersom de hjälper till att förebygga och skydda mot potentiella säkerhetsrisker genom att upprätthålla en hög standard på dataintegritet och tillförlitlighet. Mellan nodoperatören och användaren (kunden) upprättas ett SLA, Service Level Agreement, vilket är ett avtal som anger vilken nivå på tjänsten som ska hållas. Det kan till exempel handla om kvalitet och tillförlitlighet på den data som ska tillhandahållas.

  Utvecklare och forskare
  Utvecklare och forskare inom Chainlinks ekosystem bidrar med sin expertis för att förbättra och expandera teknologins funktioner. De arbetar kontinuerligt med att utveckla nya applikationer och lösningar som kan dra nytta av orakeltjänsterna, samt förbättra och finslipa själva teknologin.

  Användare
  Användarna av LINK varierar från blockchain-utvecklare som integrerar orakeltjänster i sina applikationer till företag och organisationer som behöver tillförlitlig extern data för att automatisera och förbättra sina affärsprocesser. Dessa användare är kärnan i ekosystemet eftersom deras behov och krav driver innovation och tillämpning av LINKs teknologi.

  Kryptovalutan LINK
  En central del av Chainlinks ekosystem är LINK-token, en ERC-20 token på Ethereum-plattformen. LINK är alltså kort sagt en kryptovaluta. Kryptovalutan LINK används som betalningsmedel inom nätverket för olika tjänster, såsom betalning till nodoperatörer för deras arbete med att leverera data. Det fungerar också som ett incitament för att upprätthålla nätverkets integritet; operatörer måste staka LINK för att delta, vilket hjälper till att säkerställa att de agerar ärligt och effektivt.

  Genom detta omfattande och sammanflätade ekosystem kan Chainlink tillhandahålla en pålitlig orakeltjänst som är avgörande för många decentraliserade appars (dApps) funktionalitet och effektivitet.

  Chainlinks konkurrens

  Chainlink har etablerat sig som en ledande aktör inom orakeltjänster för blockkedjor, men det finns också andra viktiga spelare på marknaden som utmanar dess dominans. Två av de mest framträdande konkurrenterna är Pyth Network och API3. Dessa nätverk erbjuder också lösningar för att förmedla extern data till blockkedjor, men de gör det på lite olika sätt, vilket skapar en intressant dynamik på orakelmarknaden.

  Pyth Network

  Pyth Network är specialiserat på att leverera högfrekvent och tidskänslig marknadsdata direkt till blockkedjor. Vad som gör Pyth unikt är dess fokus på finansiell data, vilket inkluderar priser på aktier, råvaror och kryptovalutor. Nätverket stöds av flera stora aktörer inom finansbranschen, vilket ger det en stark grund av pålitlig och professionell data. Pyth använder en avancerad teknik för att säkerställa att data är både snabb och exakt, vilket är avgörande för finansiella applikationer som behöver reagera på marknadsförändringar i realtid.

  API3

  API3 är en annan stark konkurrent till Chainlink och strävar efter att erbjuda en decentraliserad lösning för att skapa blockkedjeanpassade API:er som direkt kan integreras med smarta kontrakt. Till skillnad från Chainlink som använder tredjeparts nodoperatörer för att hämta data, fokuserar API3 på att decentralisera datalänken ytterligare genom att låta datakällorna själva köra sina egna orakelnoder. Detta koncept, som API3 kallar “dAPIs” (decentralized APIs), är designat för att minska antalet mellanhänder och därmed öka både säkerheten och datans integritet.

  När vi jämför Chainlink med Pyth Network och API3, är det tydligt att alla tre tjänar olika nischer inom orakelsektorn. Chainlink erbjuder en bredare och mer diversifierad orakeltjänst och har etablerat ett stort nätverk av datakällor och nodoperatörer, vilket gör det till en mångsidig lösning lämplig för en rad olika tillämpningar.

  Å andra sidan, Pyth’s specialisering på finansiell data gör det till ett lämpligt val för applikationer som kräver extremt hög datakvalitet och uppdateringsfrekvens, särskilt inom handel och andra finansiella tjänster.
  API3:s modell av att låta dataleverantörer själva vara nodoperatörer erbjuder en intressant alternativ till Chainlinks.

  Vad är det för skillnad på Chainlink och Ethereum?

  Chainlink och Ethereum är två fundamentalt olika teknologier inom blockkedjevärlden, även om de ofta samverkar för att möjliggöra avancerade funktioner för smarta kontrakt. För att förstå skillnaderna mellan dem är det viktigt att först klargöra deras unika roller och kapaciteter.

  Ethereum är en decentraliserad plattform som möjliggör skapandet och exekveringen av smarta kontrakt och decentraliserade applikationer (dApps) utan några mellanhänder. Det är i grund och botten en blockkedja som fungerar som ett globalt distribuerat datornätverk, där varje deltagare kan köra kod i en decentraliserad och säker miljö.

  Ethereum-plattformen är framför allt känd för att införa konceptet med smarta kontrakt, vilket är självexekverande kontrakt vars villkor är direkt skrivna i kod.

  Chainlink, å andra sidan, är inte en blockkedja utan ett decentraliserat orakelnätverk designat för att förse blockkedjor och deras smarta kontrakt med extern data.

  Det löser ett av de grundläggande problemen i blockkedjeteknologi — Orakelproblemet — vilket är förmågan att på ett säkert och tillförlitligt sätt hämta och integrera data från den externa världen till blockkedjan. Chainlink agerar som en mellanhand som säkerställer att extern data (till exempel väderdata, aktiepriser, eller valutakurser) kan interagera med smarta kontrakt på ett säkert och decentraliserat sätt.

  Även om Chainlink och Ethereum har olika funktioner, kompletterar de varandra. Chainlink är ofta beroende av Ethereum som en plattform för att exekvera delar av sitt protokoll, särskilt när det gäller att köra smarta kontrakt som använder den data Chainlink tillhandahåller.

  På så sätt, medan Ethereum skapar miljön för smarta kontrakt, erbjuder Chainlink de verktyg som behövs för att dessa kontrakt ska kunna interagera på ett meningsfullt sätt med den verkliga världen.

  Hur köper man Chainlink?

  Att köpa Chainlinks token LINK kan man göra på flera olika sätt. På WeKrypto har vi svenska guider för vad man ska tänka på när man letar efter en bra handelsplattform. Är du ute efter en plattform som ger dig goda möjligheter att vara en aktiv trader? Då vill vi på WeKrypto rekommendera eToro.

  Chainlinks framtid

  Chainlink fortsätter att utveckla sin plattform med planer på att införa nya funktioner som förbättrar både säkerheten och effektiviteten i orakel-tjänsterna. En av de mest efterlängtade uppdateringarna är lanseringen av Chainlink 2.0, som introducerar konceptet med “Hybrid Smart Contracts”.

  Dessa kommer att möjliggöra mer avancerade interaktioner mellan off-chain data och on-chain applikationer genom att integrera decentraliserade off-chain-beräkningar i nätverket. Detta inkluderar också förbättringar i stakingmekanismer som syftar till att ytterligare säkra nätverket och öka deltagandet från nodoperatörer.

  I framtiden kan Chainlink potentiellt revolutionera hur vi interagerar med verkliga data i blockkedjeekosystem. Med växande integrationer över diverse industrier kan Chainlink bli ryggraden i ett nytt ekonomiskt system där allt från fastighetstransaktioner till automatiserad tillgångshantering kan ske genom transparenta och säkra smarta kontrakt.

  Vidare kan utvecklingen av mer sofistikerade orakeltjänster, som förutser och automatiserar ekonomiska och sociala förändringar i realtid, leda till en värld där digitala och fysiska tillgångar flyter samman på ett sömlöst sätt, vilket banar väg för nya former av digital interaktion och affärsmodeller.

  Lämna en kommentar

  skilling

  Du registrerar ditt konto enkelt med BankID och får tillgång till ett brett utbud av kryptovalutor

  Besök Skilling

  73% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD:er

  Cookies

  Vi använder cookies på wekrypto.co. Genom att använda den här är webbsidan accepterar du att vi använder cookies.

  Jag förstår